Budoarten in der IAWO

All-Style-Karate 空手

Anti-Terror Karate 空手

Budo-Taijutsu 武道体術

Goshin-Taijutsu 護身体術

Samurai-Jutsu

Saishonoishi Ryu 最初の意思流柔術

Ju-Jutsu 柔術

Kobudo 古武道

Kickboxen

Taekwondo

Traditional Karate 空手

Eskrima